جملات زیبا و آموزنده tag:http://kdke.mihanblog.com 2020-05-29T05:10:34+01:00 mihanblog.com زنگ خدا 2014-11-24T12:19:41+01:00 2014-11-24T12:19:41+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/181 خالد خنافری ]]> تکنولزی 2014-11-17T14:17:34+01:00 2014-11-17T14:17:34+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/180 خالد خنافری تکنولوژی افرادی را که از شما دورند را به شما نزدیک میکند،اما افرادی را کنارتان نشسته اند را؛  از شما دور میکند ...


تکنولوژی افرادی را که از شما دورند را به شما نزدیک میکند،

اما افرادی را کنارتان نشسته اند را؛  از شما دور میکند ...
]]>
.... 2014-11-17T14:15:02+01:00 2014-11-17T14:15:02+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/178 خالد خنافری کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند؛همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود!

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند؛

همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود!

]]>
با صاحب الزمان 2014-11-17T14:06:57+01:00 2014-11-17T14:06:57+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/177 خالد خنافری


]]>
حجاب 2014-11-17T13:58:16+01:00 2014-11-17T13:58:16+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/176 خالد خنافری حجاب مانند اولین خاکریز جبهه استکه دشمن برای تصرف سرزمینی حتما باید اول آن را بگیرد
افسران - چادر و در سوخته... !

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

که دشمن برای تصرف سرزمینی حتما باید اول آن را بگیرد

]]>
مادر ... 2014-11-17T13:57:28+01:00 2014-11-17T13:57:28+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/175 خالد خنافری ]]> دروغ ... 2014-11-17T13:55:46+01:00 2014-11-17T13:55:46+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/174 خالد خنافری ]]> باز هم خدا ... 2014-11-17T13:53:15+01:00 2014-11-17T13:53:15+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/173 خالد خنافری ]]> وقت ... 2014-11-17T13:52:36+01:00 2014-11-17T13:52:36+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/172 خالد خنافری ]]> دلم تنگ شده ... 2014-11-12T10:58:01+01:00 2014-11-12T10:58:01+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/171 خالد خنافری ]]> دوست 2014-11-12T10:57:03+01:00 2014-11-12T10:57:03+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/170 خالد خنافری ]]> سه چیز... 2014-11-05T07:09:41+01:00 2014-11-05T07:09:41+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/167 خالد خنافری ]]> ..... 2014-11-05T07:08:30+01:00 2014-11-05T07:08:30+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/166 خالد خنافری ]]> موفقیت 2014-11-05T07:07:06+01:00 2014-11-05T07:07:06+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/165 خالد خنافری ]]> قدر دانی 2014-11-05T07:05:52+01:00 2014-11-05T07:05:52+01:00 tag:http://kdke.mihanblog.com/post/164 خالد خنافری ]]>